นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ความสำคัญ

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด เคารพและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและจะรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การทำธุรกรรมกับบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมด

2.2 เพี่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

3. คำนิยาม

“กรรมการผู้จัดการ (Managing director)” หมายถึง กรรมการของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
“ผู้บริหาร (Manager)” หมายถึง ผู้บริหารของ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
“พนักงาน (Staff)” หมายถึง พนักงานของ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ทั้งนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
“เจ้าของข้อมูล (Data Subject)” หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลระบุไปถึง ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของ ไม่รวมถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท,สมาคม,มูลนิธิ หรือ องค์กรอื่นใด
“ข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว ห้ามมิให้เก็บรวบรวม โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ อันได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา รวมถึงพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ และข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมาย แต่ละประเทศกำหนด
“แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Source)” หมายถึง แหล่งที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
  ● การติดต่อธุรกรรม กรอกแบบฟอร์ม ให้ความเห็น ให้คำติชม หรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางเว็ปไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด
  ● การเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และกิจกรรมอื่น ๆ
  ● การให้บริการผ่านเว็ปไซต์ แอพพลิเคชัน หรือผู้ให้บริการ E-Commerce
  ● การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ แหล่งข้อมูลทางการค้า หรือแหล่งข้อมูลจาก Social Media ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  ● การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ค้าประกันการทำงาน เว็บไซต์สมัครงาน บุคคลอ้างอิง บริษัทจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา ไม่ว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง หรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  ● การส่งมอบเอกสารประกอบการทำสัญญาทางธุรกิจ หรือสัญญาจ้างกับบริษัท
  ● การส่งมอบเอกสารประกอบใบสมัครงาน
  ● การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
  ● การเข้าชมเว็บไซต์บริษัทไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือไม่เจตนา
“บุคคลภายนอก หรือ บริษัทภายนอก (Third parties)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจ้างให้ประมวลข้อมูลในนาม บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)” หมายถึง บุคคลที่ถูกแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ตลอดจนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่น
“ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)” หมายถึง การแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึง วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ไฟล์เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างโดยเว็บไซต์และจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งานซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งาน และการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

4. หลักการ

4.1 การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
    บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องดำเนินการตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ ด้านล่างนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ต้องจัดการให้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
    1) แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและ ขอความยินยอม(ถ้ามี) ก่อนการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    2) เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    3) ป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
    4) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและต้องมีการทบทวนมาตรการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
    5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือทำาลายข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ
    6) จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อ
     • การเก็บข้อมูลเกินกำหนดระยะเวลา
     • ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
     • เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือถอนความยินยอม
    7) จัดให้มีการกำหนดสิทธิและข้อจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
    8) จัดให้มีการบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงหรือตรวจสอบได้
    9) แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อตรวจพบ
4.2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
    ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จัดให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยโดยผิดกฎหมายหรือปราศจากการให้ความยินยอม โดยให้ผู้ประมวลข้อมูล บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ซึ่งรวมทั้งบุคคลภายใน บุคคลภายนอก และนิติบุคคลภายนอก ดำเนินการดังต่อไปนี้
    1) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
    2) จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    3) บันทึกและเก็บรักษารายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
    4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทันทีเมื่อตรวจพบ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ผู้บริหาร
    5.1.1 กำหนดทิศทางและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.1.2 พิจารณานโยบายระบบบริหารการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะทำงานเสนอและอนุมัติประกาศใช้
    5.1.3 พิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการประเมินความเสี่ยง เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
    5.1.4 พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง
    5.1.5 พิจารณาและรับรองการดำเนินการตามมาตรการคววบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.1.6 พิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน
    5.1.7 ให้การสนับสนุนและคอยติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน
5.2 ตัวแทนผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMR)
    5.2.1 รายงานต่อคณะผู้บริหารระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ถึงสถานการณ์ดำเนินงานและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
    5.2.2 เป็นผู้นำคณะทำงานๆในการดำเนินงานระบบบริหารจัดการ
    5.2.3 จัดให้มีการประชุมของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามแผนดำเนินงาน
    5.2.4 ประเมินความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
    5.2.5 จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
    5.2.6 มาตรการลดความเสี่ยงและบริหารจัดการได้ตามกรอบที่กำหนด สั่งการและติดตามให้สามารถดำเนินการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกรอบเวลาที่กำหนด
5.3 ตัวแทนผู้บริหารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
    5.3.1 ให้คำแนะนำและความรู้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลผู้ประมวลผลข้อมูล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่น
    5.3.2 ตรวจสอบดำเนินงานขององค์กรในการเข้าถึงและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน PDPA
    5.3.3 ประเมินผลและระบุถึงจุดประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่ และชี้แจงถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงมาตรการที่องค์กรนำมาใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
    5.3.4 ประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ในกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
    5.3.5 ดูแลการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรและบุคคลกรที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายคุ้มครองข้อมูลขององค์กร รวมถึงจัดการกิจกรรมคุ้มครองข้อมูลภายในองค์กร เช่น การสร้างความตระหนักถึงประเด็นและกระบวนการคุ้มครองข้อมูล การฝึกอบรมบุคคลกร การประเมินความเสี่ยงของข้อมูล การตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและการรับมือกับคำร้องด้านการประมวลผลข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
    5.3.6 ประสานงานและร่วมมือกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีที่มีปัญหาในการประมวลผลข้อมูล
    5.3.7 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆเบื้องต้นกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีเกิดการร้องเรียนเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
    5.3.8 รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่
    5.3.9 บันทึกและเก็บรักษารายการกิจกรรมการประมวลข้อมูลขององค์กร
    5.3.10 อื่นๆตามความเหมาะสม
5.4 คณะทำงาน
    5.4.1 จัดทำนโยบายระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.4.2 พัฒนานโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติและแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.4.3 จัดอบรม เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    5.4.4 ศึกษาและประเมินความสี่ยง ตามขอบเขตระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.4.5 วิเคราะห์และวางแผนการลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.4.6 ดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามแผนการลดความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ฝ่ายบริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหารกำหนด
    5.4.7 วัดประสิทธิผลการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยง และรวบรวม เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร
    5.4.8 จัดทำวิธีการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    5.4.9 ควบคุมกำกับหน่วยงานภายในองค์กรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ออกแบบไว้
    5.4.10 รวบรวมประสิทธิผลการดำเนินการเพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารหรือตัวแทนฝ่ายบริหาร
    5.4.11 กำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
    5.4.12 ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
5.5 พนักงาน
    5.5.1 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
    5.5.2 แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันที เมื่อพบการรั่วไหลหรือการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล
    5.5.3 หากพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ ให้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัท
5.6 บุคคลภายนอกหรือบริษัทภายนอก
    5.6.1 ต้องประมวลผลข้อมูลเท่าที่สัญญาจ้างให้ประมวลข้อมูลในนาม บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
    5.6.2 ต้องปฏิบัติตามความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1.1 จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1.2 ไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือความไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นการจัดเก็บตามกฎหมาย
6.2 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
    6.2.1 มาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการจำกัดสิทธิบุคคลเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการทำลาย การดัดแปลงแก้ไขและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล
    6.2.2 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายใน บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีข้อตกลงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นแก่การใช้งาน
6.3 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
    6.3.1 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการร้องขอหรือให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
    6.3.2 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้
     • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศปลายทางที่อาจมีไม่เพียงพอ พร้อมทั้งได้ให้การยินยอม
     • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้การ ยินยอมได้
6.4 สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     6.4.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล สามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
     6.4.2 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียด
     6.4.3 มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้
     6.4.4 มีสิทธิโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
     6.4.5 มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้
     6.4.6 มีสิทธิลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
     6.4.7 มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะในกรณีเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
     6.4.8 มีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
     6.4.9 มีสิทธิร้องเรียน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
6.5 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    6.5.1 ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอก ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
    6.5.2 ห้ามบุคลากร บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย และต้องปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.6 การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
    6.6.1 ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บนั้นไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านหรือถอดถอนความยินยอม ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทำลายและลบข้อมูลออกจากระบบการจัดเก็บโดยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล
    6.6.2 ทำลายและลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบการจัดเก็บเมื่อพ้นระยะเวลาการใช้งาน ตามวัตถุประสงค์ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

7. แนวปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวที่ระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการแจ้งถึงรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  7.1 ระบุประเภทของกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีการเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้สมัครงาน และบุคคลภายนอก รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  7.2 อธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  7.3 ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น
  7.4 ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  7.5 ระบุสิทธิทั้งหมดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  7.6 ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม และการถอนความยินยอมจากการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  7.7 ระบุถึงมาตรการที่ดำเนินการทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  7.8 ระบุช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  7.9 ระบุประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กรที่อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
  7.10 ระบุนโยบายการใช้คุกกี้ในกรณีที่บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชัน

8. นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.einhell.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

คุกกี้คืออะไร

   คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่นวัน เวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านเช่นน็ตบุ๊ค แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู้เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์ การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆและ ณ ปัจจุบันและอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆณาประชาสัมพันธ์

บริษัทฯใช้คุกกี้อย่างไร

   บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุง www.einhell.co.th ให้ตรงกับความต้องการของท่านและในบางกรณี บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
คุกกี้ที่ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
   1. SessionCookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม www.einhell.co.th เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
   2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ www.einhell.co.th จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้มีรายละเอียดดังนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ www.einhell.co.th เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.einhell.co.th ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน ในการใช้ www.einhell.co.th รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้ นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.einhell.co.th ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ 1. PHPSESSID 2. JSESSIONID
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวม จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 3. __utmc 4. _hjIncludedInPageviewSample 5. _hjTLDTest 6. _gid 7. __utma 8. __utmb 9. __utmt 10. __utmz 11. _hjid 12. _ga 13. _hjAbsoluteSessionInProgress 14. _hjFirstSeen

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านอาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของ www.einhell.co.th ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
   หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • Android (Chrome)
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Iphone or Ipad (Chrome)
 • Iphone or Ipad (Safari)

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

   เว็บไซต์ของ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น LINE หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง ทั้งนี้บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

   บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน www.einhell.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Cloudflare

"หน้าเว็บของเราใช้ฟีเจอร์จาก Cloudflare ผู้ให้บริการคือ Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA

Cloudflare ให้บริการเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาที่กระจายทั่วโลกพร้อม DNS การถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคระหว่างเบราว์เซอร์ของคุณและเว็บไซต์ของเราจะถูกส่งผ่านเครือข่าย Cloudflare ดังนั้น Cloudflare จึงสามารถวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ของเราได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าเว็บของเรา หรือเพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีบริการของเรา

นอกจากนี้ Cloudflare อาจจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการปรับให้เหมาะสมและการวิเคราะห์ สิ่งนี้จะปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของข้อเสนอการโฆษณาของเราตามมาตรา 6(1)(f) ของ GDPR เราได้สรุปข้อตกลงการดำเนินการตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Cloudflare บนพื้นฐานของ GDPR โดยทั่วไปข้อมูลจะได้รับการประมวลผลในประเทศเยอรมนีหรือรัฐอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ตราบเท่าที่การประมวลผลดำเนินการในประเทศที่สามในบางกรณี การประมวลผลจะดำเนินการเฉพาะในกรณีที่ความเพียงพอของระดับการปกป้องข้อมูลในประเทศที่สามได้รับการยืนยันโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปตามมาตรา 45 ของ GDPR บนพื้นฐานของ ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือหากผู้รับข้อมูลรับประกันการปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอในลักษณะอื่น Cloudflare รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล:"

 • IP address
 • วันที่และเวลาของคำขอ
 • เนื้อหาของคำขอ (เฉพาะหน้า)
 • สถานะการเข้าถึง/HTTP status code
 • ปริมาณข้อมูลที่โอนในแต่ละกรณี
 • เว็บไซต์ที่มาของคำขอ
 • เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและการเชื่อมต่อระหว่าง ภาษา รวมถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์

Cloudflare ใช้ข้อมูลบันทึกสำหรับการประเมินทางสถิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อเสนอ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลได้ที่ Cloudflare ที่นี่

 

Friendly Captcha

"Einhell ใช้บริการ "Friendly Captcha" เพื่อป้องกันกิจกรรมฉ้อโกงและเพื่อปกป้องคุณในฐานะผู้ใช้ปลายทางจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์

บริการ Friendly Captcha มีองค์ประกอบ JavaScript ที่รวมอยู่ในซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ / ร้านค้าบนเว็บ การรวมองค์ประกอบ JavaScript ไว้จะโหลดซอฟต์แวร์ในพื้นหลังที่ให้ปริศนาการเข้ารหัสลับ อุปกรณ์ของคุณไขปริศนาเข้ารหัสนี้โดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเลขคณิตหรือปริศนารูปภาพใดๆ

วิธีแก้ปัญหาของปริศนาการเข้ารหัสลับใช้เพื่อติดตามว่าเว็บไซต์ / เว็บช็อปถูกนำไปใช้อย่างฉ้อโกงหรือผ่านการประมวลผลด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น การใช้บอท และเพื่อยืนยันว่าผู้เยี่ยมชมเป็นคนจริง บริการนี้ใช้ในรูปแบบต่างๆ (แบบฟอร์มการติดต่อ แบบฟอร์มการจับรางวัล แบบฟอร์มการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ ฯลฯ) และในกระบวนการสั่งซื้อ"

เพื่อการให้บริการ Friendly Captcha จะจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

 • ส่วนหัวคำขอตัวแทนผู้ใช้ แหล่งกำเนิดและผู้อ้างอิง
 • Puzzle ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Friendly Captcha และตัวระบุของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ puzzle
 • เวอร์ชันของบริการ Friendly Captcha ที่กำลังใช้งาน
 • การประทับเวลา (วันที่ / เวลา) ที่มีการร้องขอและแก้ไขปัญหา 

Friendly Catch จะจัดเก็บตัวนับที่ไม่ระบุชื่อสำหรับแต่ละ IP Address เพื่อเปิดใช้งานการปรับขนาดไดนามิกของความซับซ้อนของปริศนาในเครือข่าย Edge เพื่อตรวจจับการใช้งานที่เป็นอันตราย/อัตโนมัติ และประกาศห้ามบุคคลจริงให้เหลือน้อยที่สุด IP Address จะไม่เปิดเผยตัวตนโดยการแฮชแบบทางเดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ การใช้ Friendly Captcha ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล โปรไฟล์ออนไลน์ของคุณ ฯลฯ

ไม่มีการตั้งค่าคุกกี้เมื่อใช้ Friendly Captcha

ผู้ให้บริการ:
Friendly Captcha GmbH, เวิร์ธเซ, ประเทศเยอรมนี

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลของ Friendly Captcha ได้ที่นี่ Friendlycaptcha.com - นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ตามมาตรา 6 ส่วนที่ 1(f) ของกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) Einhell Germany AG และบริษัทในเครือมีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ Friendly Captcha เนื่องจากบริการนี้จะช่วยป้องกันโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

 

Matomo (self-hosted)

คำอธิบายของการบริการ
นี่คือบริการวิเคราะห์เว็บแบบซอร์ฟแวร์ที่เปิดเผย Matomo กำลังจัดหาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม Matomo ไม่ได้ประมวลผลข้อมูลใดๆ เนื่องจากข้อมูลไม่ได้ถูกถ่ายโอนไปยัง Matomo เนื่องจากโซลูชันการโฮสต์ในตัวเอง การโฮสต์ด้วยตนเองหมายความว่า Einhell โฮสต์บริการการวิเคราะห์เว็บ Matomo บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง และด้วยเหตุนี้จึงมีอำนาจอธิปไตยเหนือข้อมูลการวิเคราะห์แต่เพียงผู้เดียว.

วัตถุประสงค์ของข้อมูล
รายการนี้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

 • การวิเคราะห์
 • ติดตามกิจกรรม

เทคโนโลยีที่นำมาใช้
เราใช้ Matomo โดยไม่มีคุกกี้การติดตามใด ๆ - แต่เราอาศัยการติดตามแบบไม่ใช้คุกกี้แทน การติดตามแบบไม่ใช้คุกกี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการติดตามที่ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การนับที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกัน หรือลายนิ้วมือของเบราว์เซอร์เพื่อระบุผู้ใช้แทนคุกกี้.

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
รายการนี้แสดงถึงข้อมูล (ส่วนบุคคล) ทั้งหมดที่ถูกรวบรวมโดยหรือผ่านการใช้บริการนี้

 • เวลาที่ผู้ใช้เข้าชมครั้งก่อน
 • ความละเอียดของหน้าจอ
 • ไฟล์ที่คลิกหรือดาวน์โหลดไฟล์
 • คลิกลิงก์ไปยังโดเมนภายนอก
 • ความเร็วแต่ละหน้าเว็บเพจ
 • URL เพจ
 • จำนวนผู้ใช้ที่เข้าชม
 • IP ของผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน
 • ตัวแทนผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลเบราว์เซอร์
 • เขตเวลา
 • เวลาที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรก
 • วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม
 • ชื่อหน้า
 • URL ผู้อ้างอิง
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • ข้อมูลอุปกรณ์
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • รหัสคำสั่งซื้อที่ไม่เปิดเผยตัวตน

เราใช้การลบข้อมูลระบุ IP สำหรับการวิเคราะห์ด้วย Matomo ในกรณีนี้ IP Address ของคุณจะถูกย่อให้สั้นลงก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดให้กับคุณได้อย่างชัดเจนอีกต่อไป เช่นเดียวกับรหัสคำสั่งซื้อ ซึ่งจะไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อมีฟังก์ชันการช็อปปิ้งบนเว็บไซต์.

พื้นฐานทางกฎหมาย
ต่อไปนี้เป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้

 • Art. 6 ย่อหน้า 1 s. 1 lit. f GDPR
 • §25 ย่อหน้า. 2 no. 2 TTDSG

สถานที่ตั้งของการประมวลผล
นี่คือตำแหน่งหลักที่มีการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม หากข้อมูลได้รับการประมวลผลในประเทศอื่น คุณจะได้รับแจ้งแยกต่างหาก

 • สหภาพยุโรป

ปิดการใช้งาน Matomo
หากคุณไม่ยอมรับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานการประมวลผลข้อมูลได้ที่นี่ ในกรณีนี้ คุกกี้การยกเลิกจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ Matomo จัดเก็บข้อมูลการใช้งาน หากคุณลบคุกกี้ของคุณ คุกกี้การเลือกไม่รับของ Matomo ก็จะถูกลบด้วยเช่นกัน การยกเลิกจะต้องเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

9. บทลงโทษ

   ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายถ้าการกระทำนั้นเข้าข่ายความผิดตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

10. การทบทวนนโยบาย

   บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จะทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
   นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

   คำนิยาม
   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
   “บริษัท” หมายความว่า บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
   “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใช้สินค้าและบริการอยู่ในปัจจุบันและให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้ที่รับทราบสินค้าและบริการผ่านสื่อต่างๆและผู้ที่ได้รับการเสนอหรือแนะนำจากบริษัทฯเพื่อให้ซื้อสินค้าและบริการ
   “สินค้าและบริการ” หมายความว่า สินค้าและ/หรือบริการ ทุกประเภทที่บริษัทฯเป็นผู้ออก ผู้แนะนำ หรือผู้ขาย

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
   ชื่อและนามสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , วัน/เดือน/ปีเกิด , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี , เลขบัญชีธนาคาร , เพศ , อาชีพ , สัญชาติ , ศาสนา
1.2 ข้อมูลติดต่อ
   Email, Line ID, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
   2.1.1 เพื่อใช้ในการรับประกันสินค้า
   2.1.2 เพื่อตั้งฐานข้อมูลลูกค้าก่อนการเปิดการขาย
   2.1.3 เพื่อเสนอขายสินค้า
   2.1.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจ
   2.1.5 เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด
     2.1.5.1 บริษัทต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อส่งหรือแสดงข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารข้อเสนอและโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
     2.1.5.2 บริษัทต้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของบริษัทและแนวโน้มของตลาด รวมทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งบริษัทอาจนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้าและข้อเสนอต่างๆที่นำเสนอต่อท่าน

3. หลักเกณฑ์ฐานกฏหมาย

3.1 ฐานสัญญา เพื่อใช้ในการทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการรับประกันสินค้า
3.2 ฐานความยินยอม เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารข้อเสนอและโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทและเพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้าและข้อเสนอต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

   บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภาพใต้หลักเกณฑ์ที่กฏหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือใช้บริการเกี่ยวกับบริษัทรวมไปถึงในระยะประกันสินค้า และ/หรือจนกว่าลูกค้าจะถอนความยินยอม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   6.1 มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กรณีเจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูล สามารถยกเลิกความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ โดยการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมทางกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล
   6.2 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียด
   6.3 มีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองได้
   6.4 มีสิทธิโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
   6.5 มีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยร้องขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้
   6.6 มีสิทธิลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
   6.7 มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะในกรณีเกิดเปลี่ยนใจไม่ต้องการให้ข้อมูลหรือเปลี่ยนใจระงับการทำลายข้อมูลเมื่อครบกำหนดที่ต้องทำลาย เพราะมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลไปใช้ในทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
   6.8 มีสิทธิแจ้งเพื่อให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
   6.9 มีสิทธิร้องเรียน หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Information Security Policy) ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กรพร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ(Confidentiality)ความถูกต้องครบถ้วน(Integrity)และสภาพพร้อมใช้งาน(Availability)ของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

8. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทได้กำหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

9. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

   บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน www.einhell.co.th หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

10. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
   10.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
   ชื่อ: บริษัทสุระซินซาโน่ จำกัด
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : info@zinsano.com เบอร์ติดต่อ : 02-888-2777

   10.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
   ชื่อ: บริษัทสุระซินซาโน่ จำกัด
   สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 130 หมู่ 2 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
   ช่องทางการติดต่อ อีเมล : info@zinsano.com เบอร์ติดต่อ : 02-888-2777

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายคุกกี้

   เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.einhell.co.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

   คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน เวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่านเช่นโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์ การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อนๆ และ ณ ปัจจุบันและอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆณาประชาสัมพันธ์

บริษัทฯใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้นและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุง www.einhell.co.th ให้ตรงกับความต้องการของท่านและในบางกรณี บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด
   คุกกี้ที่ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
     1. SessionCookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม www.einhell.co.th เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
     2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ www.einhell.co.th จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

   1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการ www.einhell.co.th เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.einhell.co.th ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

   2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้ www.einhell.co.th รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ www.einhell.co.th ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ 1. PHPSESSID 2. JSESSIONID
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทฯทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการรวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวม จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้ 3. __utmc 4. _hjIncludedInPageviewSample 5. _hjTLDTest 6. _gid 7. __utma 8. __utmb 9. __utmt 10. __utmz 11. _hjid 12. _ga 13. _hjAbsoluteSessionInProgress 14. _hjFirstSeen

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

   บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้นอย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านอาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของ www.einhell.co.th ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
   หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

 • Android (Chrome)
 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Iphone or Ipad (Chrome)
 • Iphone or Ipad (Safari)

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น LINE หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง ทั้งนี้บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน www.einhell.co.th โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล